Sāpes sejā – trīszaru nerva ( N.trigeminus) neiraļģija

July 10, 2012

/

Kas ir triszaru nervi?

Ka izpaužas triszaru nerva sapes?

Zobi, haimorits vai triszaru nervs?

Ne tikai triszaru nervs

Arstesim sadarbiba!

 

Kas ir triszaru nervi?

Atbilstoši savam nosaukumam, triszaru nervs galvas smadzenu pamatne izveido tris zarus un pa tris dažadam atverem galvaskausa iznak sejas virspuse, to inervejot.

  1. zara iznakšanas vieta – simetriski nedaudz virs uzacim,
  2. zars iznak abpuseji degunam zem acs vaigu rajona,
  3. zars – apakšžokla rajona uz vidu no mutes kaktiniem.

Nerva bojajums var rasties, smadzenu pamatne attistoties saaugumu procesiem, meningeomam, neirinomam, reizem to nospiež sklerotiskas vai paplašinatas arterijas vai venas. Celonis var but ari virusu vai bakteriala infekcija.

N. trigenumus neiralgiju videji sastop 4,3 gadijumos no 100 000 iedzivotajiem, sievietes slimo 2-3x biežak. Parsvara slimnieki ir videja un vecaka gada – gajuma cilveki.

 

Uz augšu

 

Ka izpaužas triszaru nerva sapes?

Parasti sapes ir spontanas, šaujošas, vienpusejas – it ka elektriskas stravas sitiens. Šis sapes tomer „neurbjas” galvas dziluma, bet ir virspusejas, tomer videji un pat loti stipras. Kaut ari slimniekam liekas, ka lekme ilgst veselu mužibu, tas ilgums parasti ir lidz divam minutem. Tomer, ta ka sapju lekmes atkartojas vairakas reizes diena, tas paciest ir loti gruti. Bieži slimnieki paši zina, kas var lekmi izprovacet – parasti tas ir viegls pieskariens, mazgašanas, ešana, zobu tirišana, runašana, skušanas, smaidišana vai citas sejas kustibas, caurvejš u.c. Baidoties no asajam sapem, cilveki pat cenšas neest, nerunat utt., tadejadi butiski pasliktinas vinu dzives kvalitate. Starp sapju lekmem var but ilgstoši – nedelam, menešiem ilgi bezsapju periodi.

Sapju lokalizacija un izstarojums parasti atbilst viena vai divu zaru intervacijas zonam.

  1. zara – pieres nerva – sapes izstaro piere, aci, deninos
  2. zara – augšžokla nerva – sapes izstaro uz augšžokli, augšejiem zobiem, augšlupu, vaigu zem acs
  3. zara – apakšžokla nerva – sapes izstaro uz apakšžokli, apakšlupu, apakšejiem zobiem.

Loti nepatikamas sapes seja var izraisit herpes, vejbaku u.c. virusi, kas boja triszaru nerva gangliju. Saslimšana parasti sakas ar paaugstinatu kermena temperaturu, piesarkušu, pastiprinati jutigu sejas adu viena sejas puse. Svarigi ir ieverot izsitumus uz sejas adas, tie var but ari uz acs radzenes, uz miksto augsleju glotadas šis adas izmainas var ilgt pat 1-2 menešus un, nepietiekami izarstejot, dod ilgstošas, pat gadiem ilgas triszaru nerva sapes. Tadel loti svarigi pec iespejas atri griezties pie arsta, lai uzsaktu specifisku terapiju.

 

Uz augšu

 

Zobi, haimorits vai triszaru nervs?

Triszaru nerva galvenie tris zari savukart sazarojas mazakos zarinos, un ari šo zarinu bojajumi var radit sapes seja, ko nereti gruti atškirt no citam kaitem.

Piemeram, 1. zara atzaras ir N. nasociliaris, kas inerve acs abolu, deguna mugurinu, pieres dobumu. Sejas traumu, deguna blakus dobumu slimibu gadijumos ša nerva bojajums rada lekmjveida stundam ilgas, asas sapes deguna, pieres rajona, acs glotada piesarkusi, acs asaro. Ari lekmju atarplaika ir trulas sapes.

2. zara atzars N. alveolaris superior, kas dod inervaciju augšejiem zobiem, smaganam. Šo nervu var traucet dažadas manipulacijas pie zobarsta, žokla trauma. Sapes neizprovace temperaturas faktors – karsts vai auksts, kas raksturigi pulpitam. Slimnieki jut sapes zobos, apakšlupa, tas var izstarot uz zodu, ausi, lekmjveidigi pastiprinas, pec lekmes sapes trulas.

3. zara atzars ir N. mandibularis, kura bojajumi vai kairinajumu var radit apakšžokli esošo zobu raušana, neveiksmiga plombešana, žokla operacijas, traumas.

Slimnieki jut sapes zobos, apakšlupa, tas var izstarot uz zodu, ausi, lekmjveidigi pastiprinas, pec lekmes sapes trulas. Ari šajos gadijumos karsts vai auksts nav provocejošie faktori.

Sliktas zobu protezes, haimorits, sejas traumas var bojat ari 3. zara atzaru – N.buccalis, kas inerve vaiga glotadu, smaganas, mutes, kaktina adu. Slimnieki jut lekmjveida videja stipruma sapes vaiga rajona un deninu zona.

Ipatnejas, ari nepatikamas izjutas rada 3. zara atzars, kas inerve meles priekšejas divas trešdalas – N.lingvalis, kura bojajums mutes traumas, sliktu zobu protežu vai asu zobu škautnu del izraisa asas sapes ar dedzinašanu, tirpšanu mele, siekalošanos. Sapes pastiprina ešana, runašana, vess udens.

Cits treša zara atzars – N.aurikulotemporalis – inerve pieauss dziedzeri, deninu rajona adu, arejo auss eju, dalu auss gliemežnicas. Pieauss dziedzera slimibas, ausu, deguna blakusdobuma slimibas, bojajot šo zaru, rada lekmjveida sapes auss dziluma, deninu rajona. Var noverot adas apsarkumu, svišanu pieauss un deninu rajona, kura ipaši rodas edot, tapat ari ešanas laika pastiprinas siekalu izdališanas.

Ja sklerotiskas arterijas, saaugumu procesi vai citi procesi apkartejos audos nospiež n.trigeminus atzaru – n.glossopharyngeus, paradas loti stipras, nepatikamas lekmjveida sapes, reizem pat it ka šaujošas meles sakne, rikle, tas var izstarot uz žokli, aci, ausi, sapes pastiprina runašana, ešana, rišana. Lekmes var ilgt pat vairakas dienas, loti nomocot slimnieku. Starp lekmem sapes meles sakne var but trulas.

 

Uz augšu

 

Ne tikai triszaru nervs

Sapes seja var rasties ari citu neiralo strukturu bojajuma rezultata.

Piemeram, deguna blakus dobumu iekaisumi, tonsillits u.c. procesi var radit vegetativa ganglija (g.pterygopalatinum) bojajumu, ari šajos gadijumos lidzigi ka triszaru nerva sapju gadijuma vero lekmjveida sapes seja, aci, deguna sakne, zobos, deninos, pakausi, var but troksnis ausi. Lekme salidzinoši ilgaka – sapes var ilgt pat stundas, dienas, trulas sapes var but menešiem ilgi.

Ari vegetativo gangliju, kas atrodas zem apakšžokla, var bojat traumas, tonsillits, procesi zobos. Šajos gadijumos sapes parasti ilgstošas, trulas, zem žokla epizodiski uz 10-15 minutem jut asu sapju lekmi, ko pavada meles, lupu pietukuma sajuta, siekalošanas. Palpejot jut sapigumu zemžokla trisstura rajona.

Ar trisszaru nervu sapem, slimnieku pietiekami neizjautajot, var sajaukt t.s. augšejo kakla mezgla sindromu, ko rada mugurkaula, limfmezglu, plaušu u.c. apkarejo audu patologija. Sapju izstarojums ir daudz plašaks – pa visu sejas pusi, var but sapes mute, zobos, bet sapem ir dedzinošs raksturs, lekme ilgaka – 20 lidz 30 minutes, lidz pat piecam sešam stundam. Bojataja puse vero sejas pastiprinatu jutigumu, acs plakstinš zemaks, acs zilite šauraka, slimnieks sudzas par tahikardiju, assinspiediena svarstibam– parasti paaugstinašanos.

 

Uz augšu

 

Arstesim sadarbiba!

Ka redzams, triszaru nervu sapes ir ne tikai klasiskas – isas, šaujošas, virspusejas, stipras sapes ar sekojošiem bezsapju periodiem, bet ša nerva galveno zaru atzaru bojajumi var radit simptomus, kas atgadina stomatologiskas vai LOR saslimšanas.

Tadel, ja savas nozares specialisti patologiju neatrod, jamekle neirologa palidziba.

Svarigi atrast sapju pamatceloni, tapec reizem nepieciešama izmeklešana ar datortomografijas, magnetiskas rezonanses vai angiografijas metodem.

Arstešana efektu nedod parasti lietojamie pretsapju lidzekli, šeit jalieto specialu grupu preparati vai to kombinacijas, atrodot individuali nepieciešamo efektivo devu. Tas jaatstaj specialistu zina. Reizem var palidzet ari blokades refkleksoterpija, iespeja ari operativa terapija.

 

Uz augšu