Glucosamin ratiopharm 1,5g

October 1, 2012

Lietošanas instrukcija: informācija pacientam

Glucosamin-ratiopharm 1,5 g pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai

Glucosamini sulfas

Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

 • Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.
 • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.
 • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz     iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Skatīt 4. punktu.
 • Ja pēc 14 dienām nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.

Šajā instrukcijā varat uzzināt:

 1. Kas ir Glucosamin-ratiopharm un kādam nolūkam to lieto
 2. Kas Jums jāzina pirms Glucosamin-ratiopharm lietošanas
 3. Kā lietot Glucosamin-ratiopharm
 4. Iespējamās blakusparādības
 5. Kā uzglabāt Glucosamin-ratiopharm
 6. Iepakojuma saturs un cita informācija
 1. Kas ir Glucosamin-ratiopharm un kādam nolūkam to lieto

Glucosamin-ratiopharm pieder zāļu grupai, kuras nosaukums ir citi nesteroīdi pretiekaisuma un pretreimatisma līdzekļi.

Glucosamin-ratiopharm lieto viegla līdz vidēji smaga ceļgala osteoartrīta simptomu mazināšanai.

 1. Kas Jums jāzina pirms Glucosamin-ratiopharm lietošanas

Nelietojiet Glucosamin-ratiopharm šādos gadījumos:

–        ja Jums ir alerģija pret glikozamīnu vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;

–        ja Jums ir alerģija pret vēžveidīgajiem, jo glikozamīns ir ražots no vēžveidīgajiem.

Brīdinājumi un piesardzība lietošanā

Pirms Glucosamin-ratiopharm lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu:

–        ja Jums ir traucēta glikozes tolerance. Uzsākot ārstēšanu ar glikozamīnu, var būt nepieciešams daudz biežāk kontrolēt glikozes līmeni asinīs;

–        ja Jums ir traucēta nieru vai aknu darbība;

–        ja Jums ir zināms sirds-asinsvadu slimības riska faktors, jo dažos gadījumos ar glikozamīnu ārstētiem pacientiem novērota hiperholesterinēmija;

–        ja Jūs slimojat ar astmu. Sākot lietot glikozamīnu, Jums jāzina, ka iespējama simptomu pastiprināšanās.

Par šo zāļu lietošanu jākonsultējas ar ārstu, lai izslēgtu locītavu slimības, kurām nepieciešama cita veida ārstēšana.

Bērni un pusaudži

Glucosamin-ratiopharm nedrīkst lietot bērni un pusaudži līdz 18 gadu vecumam.

Citas zāles un Glucosamin-ratiopharm

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.

Jāievēro piesardzība, ja Glucosamin-ratiopharm lieto kopā ar citām zālēm, īpaši:

 • varfarīnu,
 • tetraciklīnu.

Ziņots par pastiprinātu kumarīna tipa antikoagulantu (piemēram, varfarīna) iedarbību, lietojot kopā ar glikozamīnu. Pacienti, kuri saņem šādu kombinētu ārstēšanu, sākot vai beidzot terapiju ar glikozamīnu, ļoti rūpīgi jānovēro.

Lūdzu sazinieties ar ārstu par zāļu lietošanu.

Glucosamin-ratiopharm kopā ar uzturu un dzērienu

Izšķīdiniet paciņas saturu glāzē ūdens un lietojiet zāles kopā ar uzturu vai neatkarīgi no tā.

Grūtniecība un zīdīšanas periods

Glucosamin-ratiopharm nedrīkst lietot grūtniecības laikā.

Neiesaka lietot glikozamīnu, kamēr barojat bērnu ar krūti.

Pirms jebkuru zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Nav veikti pētījumi, lai novērtētu ietekmi uz spēju vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus. Ja Jums rodas reibonis vai miegainība, Jūs nedrīkstat vadīt transportlīdzekli vai apkalpot mehānismus (skatīt arī 4. punktu ,,Iespējamās blakusparādības’’).

Glucosamin-ratiopharm satur aspartāmu

Glucosamin-ratiopharm satur aspartāmu un var būt kaitīgs pacientiem ar fenilketonūriju.

Glucosamin-ratiopharm satur sorbītu

Glucosamin-ratiopharm satur sorbītu. Ja ārsts ir teicis, ka Jums ir kāda cukura nepanesība, pirms lietojat šīs zāles, konsultējieties ar ārstu.

Glucosamin-ratiopharm satur nātriju

Viena paciņa Glucosamin-ratiopharm satur 384 mg nātrija hlorīda. Tas jāievēro pacientiem ar kontrolētu nātrija diētu, piemēram, ar paaugstinātu asinsspiedienu (hipertensiju).

 1. Kā lietot Glucosamin-ratiopharm

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.

Ārsts piemēros devu atkarībā no Jūsu stāvokļa. Ieteicamā sākumdeva parasti ir viena paciņa (1500 mg glikozamīna) vienu reizi dienā.

Glikozamīns nav paredzēts, lai ārstētu akūtas sāpes. Simptomu samazināšanos (it īpaši sāpju mazināšanos) var novērot tikai pēc dažām ārstēšanās nedēļām un dažos gadījumos pat vēl vēlāk. Ja simptomu samazināšanos nenovēro pēc 2-3 mēnešiem, būtu vēlreiz jāizvērtē turpmāka ārstēšana ar glikozamīnu.

Iekšķīgai lietošanai.

Izšķīdiniet paciņas saturu glāzē ūdens un lietojiet zāles kopā ar uzturu vai neatkarīgi no tā.

Ja esat lietojis Glucosamin-ratiopharm vairāk nekā noteikts

Ja esat lietojis lielu daudzumu, Jums jāsazinās ar savu ārstu vai slimnīcu.

Glikozamīna pārdozēšanas pazīmes un simptomi var būt galvassāpes, reibonis, apjukums, locītavu sāpes, slikta dūša, vemšana, caureja vai aizcietējums. Ja parādās pārdozēšanas pazīmes, pārtrauciet glikozamīna lietošanu.

Ja esat aizmirsis lietot Glucosamin-ratiopharm

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.

Ja Jūs pārtraucat lietot Glucosamin-ratiopharm

Jūsu slimības simptomi var atkārtoties.

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam vai farmaceitam.

 1. Iespējamās blakusparādības

Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.

Jums nekavējoties jāpārtrauc lietot Glucosamin-ratiopharm un jāapmeklē ārsts, ja Jūs novērojat angioedēmas simptomus, piemēram:

 • sejas, mēles vai rīkles pietūkumu;
 • rīšanas grūtības;
 • nātreni vai apgrūtinātu elpošanu.

Ir ziņots par šādām blakusparādībām.

Bieži: novēro 1 līdz 10 lietotājiem no 100

Galvassāpes, nogurums, slikta dūša, sāpes vēderā, gremošanas traucējumi, caureja, aizcietējums.

Retāk: novēro 1 līdz 10 lietotājiem no 1000

Vemšana, izsitumi, nieze, pietvīkums.

Nav zināms: nevar noteikt pēc pieejamiem datiem

Reibonis, astmas paasināšanās, aknu enzīmu līmeņa paaugstināšanās, dzelte, sejas, mēles vai rīkles pietūkums (angioedēma, skatīt iepriekš), nātrene, augsts holesterīna līmenis, glikozes līmeņa asinīs kontroles pasliktināšanās pacientiem ar cukura diabētu, tūska, potīšu, kāju un pēdu pietūkums.

Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā 15, Rīgā, LV 1003.

Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv

Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

 1. Kā uzglabāt Glucosamin-ratiopharm

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.

Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un paciņas pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Uzglabāt temperatūrā līdz 30°C.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.

 1. Iepakojuma saturs un cita informācija

Ko Glucosamin-ratiopharm satur

 • Aktīvā viela ir glikozamīna sulfāts. Katra paciņa satur 1,5 g glikozamīna sulfāta (glikozamīna sulfāta nātrija hlorīda veidā), kas atbilst 1,178 g glikozamīna.
 • Citas sastāvdaļas ir aspartāms (E951), sorbīts (E420), bezūdens citronskābe un makrogols 4000.

Glucosamin-ratiopharm ārējais izskats un iepakojums

Glucosamin-ratiopharm 1,5 g pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai: balts, kristālisks pulveris.

Iepakojums: 10, 20, 30, 60 un 90 paciņas.

Visi iepakojuma lielumi tirgū var nebūt pieejami.

Reģistrācijas apliecības īpašnieks

ratiopharm GmbH

Graf-Arco-Str. 3

89079 Ulm

Vācija

Ražotāji

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Str. 3

D-89143 Blaubeuren

Vācija

Genepharm S.A.

18th km. Marathono Ave.

15351 Pallini, Attiki

Grieķija

Šīs zāles Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) dalībvalstīs ir reģistrētas ar šādiem nosaukumiem:

 

Igaunijā Glucosamin-ratiopharm
Latvijā Glucosamin-ratiopharm 1,5 g pulveris iekšķīgi lietojama šķīduma pagatavošanai
Lietuvā Glucosamin-ratiopharm 1,5g milteliai geriamajam tirpalui
Portugālē Glucosamina ratiopharm
Somijā Glucosamin ratiopharm 1.5 g jauhe oraaliliuosta varten
Vācijā Glucosamin-ratiopharm

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 01/2015